top of page
עלמה רידר

מחשב אישי בלבד,

ורק זה שהתקנתם עליו.

הקולות הותיקים

הרגילים

הוראת קבע בלבד.

יש להודיע לנו כדי לסיים את המנוי.

עלמה רידר החדשה

אתר – נגיש

מכל מקום ומכשיר

קולות בטכנולוגיה חדשה:
סיון מחודשת ואוסנת

אין הוראות קבע.

אפשר לרכוש גישה לחודש בלבד או לשנה בלבד. אין חידוש אוטומטי

bottom of page