top of page
תנאי שימוש

כללי

 1. אתר עלמה רידר מאפשר לך להמיר טקסט או קבצים כתובים מסוג Word  או PDF, לקבצי שמע אשר יקריאו עבורך את הטקסט המוזן (להלן: "קבצי הטקסט", "קבצי השמע" ו - "האתר") . האתר נמצא בבעלות חברת עלמגו בע"מ (להלן: "החברה").     
 2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את האתר ותכניה, לרבות אך לא רק עיצובה והשירותים הניתנים בה וכן לערוך את תנאי שימוש אלו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנו נודיע לך בטרם נשנה את תנאי השימוש. לתשומת ליבך, כי בהמשך שימוש באתר, הנך מקבל ומאשר את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים.   

 3. אנא קרא היטב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, בטרם כל שימוש שהוא באתר. הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש והינך מסכים לכל האמור בהם, כי ידוע לך ששימושך באתר כפוף לכך כי הנך מסכים לכל תנאי השימוש בהתאם להוראות המפורטות לעיל ולהלן וכי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם תנאי השימוש . ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע מכל גישה ו/או שימוש בו.  

 4. מטעמי נוחות, הוראות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדות לשני המינים. 

 

אופן השימוש באתר

 1. בשימושך באתר, הנך מצהיר כי: הנך מעל גיל 13; כי הנך רשאי על פי כל דין לעשות שימוש באתר זה ובתכניה; כי הנך בעל יישות משפטית הכשירה להתקשר בהתקשרות חוזית על פי תנאי שימוש אלו ; כי שימושך באתר מעולם לא הושהה ע"י החברה. 
 2. על מנת לרכוש מנוי באתר, יהא עליך ליצור חשבון משתמש באמצעות סיסמא או הזדהות באמצעות חשבון גוגל שלך. חל איסור חמור לאפשר לכל גורם אחר, מלבד המשתמש בעצמו בלבד, לעשות שימוש בחשבון המשתמש, או לחלוק ו/או לשתף את השירות עם אחרים, לרבות איסור שימוש באמצעות רובוטים, סקריפטים או כל כלי אוטומטי אחר.

 3. בחלק מהמקרים אנו עשויים לעשות שימוש באימות משתמש אנושי באמצעות captcha

 4. שימושך באתר הינו לשימוש אישי ופרטי בלבד וחל איסור חמור לעשות בו כל שימוש מסחרי, למטרת רווח או שלא למטרת רווח., לרבות אך לא רק:   הפקת קבצי שמע לשימוש במערכת טלפוניה, הקראה לסרטוני youtube, הכנת מאגר הקלטות להטמעה במוצר כלשהו וכיוב'. 

 5. אין להפיץ  את קבצי שמע שמופקים באמצעות המערכת לרבות באמצעות מיילים, הטמעה באתר אינטרנט או בסרטון, הטמעה במרכזיית טלפונים או כל מוצר אחר. הנך רשאי לעשות שימוש במערכת שבאתר  רק להאזנה אישית במכשירך.  

 6. בנוסף לאמור לעיל, לכל חבילת שימוש ישנה הגבלה על כמות השמע המופק, על כמות המסמכים אותם ניתן לשמור ועל משך התקופה בה הם יישמרו.

 7. הנך מצהיר כי כל המידע אותו אתה מספק הוא מידע מלא, נכון, מדויק ואמין. הנך מתחייב לעדכן את הפרטים הללו, ככל שיחול בהם שינוי. שימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים עלולים להינקט אמצעים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים וכן הוא יהא האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לחברה  ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לכך. 

 8. חשוב לנו להדגיש כי שימושך באתר כפוף להתחייבותך שלא להעלות קבצים מכל סוג שהוא, (להלן: "התכנים") אשר יש בהם:
  העלבה, לשון הרע על אדם או תוכן אשר פוגע בפרטיותו או בשמו הטוב, איום, הוצאת דיבה, השמצה, פוגעניות, גזענות, תכנים שיש בהם פגיעה ברשות הציבור ;
  תכנים שיש בהם עידוד ו/או שידול למעשה אסור על פי חוק ו/או מעשה פלילי ו/או טרור ו/או תכנים שיש בפרסומם מעשה אסור על פי חוק ומהווים עבירה אזרחית או פלילית ;
  תכנים פורנוגרפיים או מיניים ;
  תכנים העלולים להוות פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או זכויות קנייניות של אחרים לרבות אך לא רק, סימני מסחר, פטנטים, זכויות קניין רוחני וכיוב' ;
  תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או הצעות למתן שירותים ו/או כל תוכן מסחרי ו/או תוכן שמהווה פרסום שיש בו כדי להפר את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) ;
  תכנים של גורמים המתחרים בחברה ובפעילותה;
  תכנים העלולים להטעות את הציבור; 
  תכנים המזהים אנשים אחרים- מבלי שנתנו את הסכמתם לכך;
  תכנים שהם תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או יישומים ו/או וירוסים וכיוב';  

 9. הנך מתחייב שלא להעלות לאתר כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או יישומים ו/או וירוסים וכיוב'.  
 10. ככל שנערוך ונשיק גרסאות נוספות לאתר ולשירותים שלנו – אנחנו נאפשר לך לשדרג את המנוי שרכשת לתוכנית חדשה ו/או לרכוש פיצ'רים נוספים בתוספת תשלום. 

 11. המשתמש מצהיר כי ככל שיעשה שימוש באתר שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש והחוק, תהא החברה רשאית להסיר את פרופיל המשתמש ולבטל את מנוי המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר מוקנה לה  בהתאם להוראות כל דין ובלי שתעמוד למשתמש כל טענה ו/או תביעה לחברה בשל כך. יובהר, כי ביטול גישתו של המשתמש לא תבטל כל חבות שנוצרה מהשימוש של המשתמש באתר כלפי החברה או כלפי צד שלישי כלשהו. 

 

השהיית חשבון המשתמש

 1. אנו מביאים לתשומת ליבך כי שימוש באתר שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות הדין, או במקרה בו אנו סבורים כי שימושך באתר עלול להעמיד אותנו בסיכון משפטי טכני או עסקי, עלול להוביל לסגירת חשבונך) , זאת מבלי לגרוע מיתר הצעדים שאנו יכולים לנקוט בקשר להפרות כאמור, ומבלי שתהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.  

 

קניין רוחני

​​​​

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר וכל התכנים והחומרים המצויים בו, לרבות אך לא רק , תוכנות, יישומים, קוד מחשב, כלים טכנולוגיים, עיצובים גרפיים, טקסטים, מוזיקה, קול, סימני מסחר וכל חומר אחר הכלול באתר, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות, הינם בבעלות החברה ומוגנות בזכויות יוצרים.

 2. למען הסר ספק יובהר, כי אין בשימוש המותר באתר ע"י המשתמש כדי להקנות לו זכויות כלשהן באתר או בחומרים המצויים בה ו/או כדי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני המוקנות לחברה או לצדדים שלישיים . 

 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק באתר, או לבצע כל פעולה אשר יש בה פגיעה בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, אלא בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה ו/או מבעל הזכויות, לפי העניין.

 4. המשתמש יהיה אחראי וישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שנגרם לה בגין הפרת הוראות סעיף זה.  

אחריות

 1. האתר והשירותים המוצעים לך הינם מוגשים לך כמו שהם (As-Is) . לכן, איננו יכולים להבטיח לך כי האתר והשירותים יעמדו בדרישותיך ו/או בצפיותיך. כמו כן, איננו יכולים להבטיח לך כי האתר והשירותים יהיו זמינים בכל עת, מדויקים ונגישים. איננו יכולים להבטיח כי האתר יהא מוגן מפני תקיפות, פריצות,  נזק, קלקול או תקלה, או ללא וירוסים. או זמינים בכל הפלטפורמות/דפדפנים

 2. החברה אינה שולטת, בוחנת או מאמתת את נכונות ודיוק המרת הטקסט לאודיו ואינה יכולה להתחייב, בשום מצב, לצנזור התכנים ודיוק בהמרת הטקסט לאודיו. לפיכך, שימושך באתר והסתמכותך על המרת הטקסט לאודיו -  הינה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. 

 3. בכפוף להוראות כל דין, החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות בקשר עם איכות המרת הטקסט לאודיו, לרבות אך לא רק, איכותו , דיוקו, נכונותו וכיוב'. 

 4. בכפוף להוראות כל דין, החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד אשר נגרם למשתמש ו/או לרכושו ו/או כל נזק אחר כלשהו, אשר נגרם למשתמש כתוצאה משימושו באתר או מאי זמינות או תקלה באתר כאמור לעיל. 

 5. במסגרת שימושך באתר, יתכן ותעשה שימוש בשירותיהם של צדדים שלישיים עצמאיים ובלתי תלויים באתר ו/או בחברה, כמו למשל  פייסבוק. לחברה אין כל שליטה על השירותים והתכנים של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש שלך בשירות של צד שלישי הוא תחת שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך הבלעדית, ולחברה לא תהא כל אחריות בקשר לכך. 

 6. ככל שתהיינה פרסומות באתר, החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנן או לפעולות המתבצעות במסגרתן. יובהר, כי אין בפרסומות אלו כדי להוות עידוד או המלצת לרכישה. הסתמכות על תוכן הפרסומת, רכישה או עסקה עם המפרסם,  תעשה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי , החברה איננה צד לעסקה ואין לה כל אחריות בקשר לכך.

​​

תשלומים וביטול מנוי

 1. חלק מהשירותים המוצעים באתר, הינם שירותים בתשלום, בתעריפים שונים בהתאם לחבילות המנוי המפורטות באתר , ודורשים את הרשמתך כמנוי. 

 2. החברה שומרת על זכותה לעדכן את מחיריהם של חבילות המנוי מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. עדכון המחירים יחול על משתמשים חדשים בלבד.  

 3. התשלום עבור מנוי חודשי יתבצע אחת לחודש מיום רכישת המנוי, באמצעות כרטיס אשראי. המנוי החודשי הינו מנוי מתחדש – כלומר, כל עוד לא תודיע לנו על רצונך להפסיק את השימוש באתר, הרי שהמנוי שלך יתחדש בכל תקופה רלוונטית לפי העניין. באפשרותך לבטל את המנוי החודשי בכל עת באמצעות ממשק ייעודי באתר או באמצעות טופס צור קשר או פניה בדוא"ל support@almagu.com. הודעת הביטול תיכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים ממתן ההודעה כאמור . במקרה בו ההודעה נשלחה בדואר רשום – הביטול ייכנס לתוקף בתוך 6 ימי עסקים מיום שנמסרה ההודעה. 
  אם בחרת במנוי השנתי, התשלום יבוצע מראש בעת הרכישה. באפשרותך לבטל את המנוי בתוך 14 ימים. באם לא עשית כל שימוש בשירות תהא זכאי להחזר דמי המנוי השנתי בניכוי של 5% מסכום דמי המנוי ששילמת או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. 
  באם עשית שימוש בשירות, תנאי הביטול הם כדלקמן: 
  עבור ביטול במהלך החודשיים הראשונים, יקוזז מהיתרה המגיעה לכם תשלום עבור חודשיים במחיר מלא, ללא הנחת המנוי השנתי, כפיצוי מוסכם על ביטול ההסכם.
  עבור ביטול לאחר חלוף חודשיים, כל חודש שבו השתמשתם במנוי, גם שימוש חלקי, כלומר החל מהיום הראשון של החודש שלישי לשימוש, יקזז 38 ש"ח מסכום המנוי עבור כל חודש כזה.
  בנוסף, תנאי הביטול מפורטים תמיד באתר.
  יובהר למען הסר ספק, כי כל עוד הנך רשום כמנוי, התשלום בגין המנוי יתבצע בין אם הנך עושה שימוש בפועל באתר ובין אם לאו, אלא אם לא עשית שימוש באתר במשך תקופה של למעלה מחודשיים ובמקרה כזה – המנוי שלך לאתר יתבטל באופן אוטומטי. שימוש באתר  - משמעו כניסה למערכת. LOGIN. ​

 4. ברכישת המנוי, הנך מצהיר כי הנך בעליו החוקיים של כרטיס האשראי וכי הנך רשאי על פי כל דין לבצע את רכישת המנוי. 

 5. במקרה שחלה טעות סופר בקשר למחירי המנוי באתר, החברה שומרת על זכותה לבטל את המנוי. 

תמיכה

 

 1. החברה מעניקה למשתמשיה תמיכה באתר באמצעות דוא"ל או על פי שיקול דעתה. יובהר, כי אין מחובתה של החברה לספק תמיכה מלאה או תחזוקה של האתר, והחברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עשויה להגביל או לבטל את התמיכה באתר. 

 

מדיניות פרטיות

 1. החברה נוהגת בכבוד כלפי המשתמשים באתר ומכבדת את פרטיותם. כאן תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות שלנו ואת האופן שבו החברה אוספת מידע במידע אשר נמסרה לה על ידי המשתמשים או המידע שהיא אוספת המשתמשים וכיצד היא מעבדת מידע זה.

​​

הדין וסמכות השיפוט

 1. על תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל . 

 2. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ו/או סוגיה בקשר עם תנאי השימוש תהיה נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב- יפו בלבד. 

​​

צור קשר

 1. לכל עניין או שאלה, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל: support@almagu.com

bottom of page